fbpx

Obchodné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho.

Predávajúcim je: Pohodovo, o.z. Kvetná 26, 82108 Bratislava Slovensko, IČO: 50101773

Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia Občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Z. z.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 250/2007 Z. z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – podnikateľom neupravené obchodnými podmienkami sa riadia obchodným zákonníkom.

Všetky objednané materiály alebo výukové materiály, ktoré sú súčasťou seminárov, sú informačným produktom. Akékoľvek šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu predávajúceho je zakázané. Objednávkou akéhokoľvek vzdelávacieho produktu súhlasíte, že akékoľvek použitie informácií z tréningových materiálov a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú len vo vašich rukách a predávajúci za ne nenesie žiadnu zodpovednosť.

V našich materiáloch a výukových programoch môžete nájsť aj informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú len odporúčaním a vyjadrením nášho názoru k tejto tematike. Za spokojnosť s ich využívaním nesie zodpovednosť poskytovateľ týchto tovarov a služieb. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obsahu vzdelávacích programov. Predávajúci nenesie zodpovednosť za žiadne nároky na straty či poškodenie majetku vzniknuté jednotlivcom, alebo za akékoľvek nároky alebo škody, vrátane tých, ktoré vyplynú zo zmeny alebo
zrušenia udalosti alebo služby.

Vyhradzujeme si právo na zmenu miesta konania seminára. Účastníci budú v tomto prípade včas o zmene informovaní.

2. Objednávka

Všetky informácie týkajúce sa jednotlivých produktov poskytuje predávajúci na webových stránkach. Bližšie informácie môžete získať na adrese: pohodovo@pohodovo.sk

Kupujúci objednáva vybranú službu vyplnením objednávkového formulára. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odovzdaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú vzájomné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané produkty a služby a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu. Kupujúci odovzdaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s Obchodnými podmienkami predávajúceho a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá vzniká vyplnením a odovzdaním objednávky.

3. Faktúry a forma platby

Ohľadne platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu po uskutočnení platby daňový doklad – faktúru, ktorá slúži ako doklad o zakúpení tovaru.
Platba jednorázovo znamená, že zaplatíte ihneď po odovzdaní objednávkového formulára bankovým prevodom, alebo v prípade platby kartou vám bude táto čiastka zúčtovaná z vášho bankového účtu.

4. Spôsob platby

Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu GoPay (https://www.gopay.com), ktorá poskytuje zabezpečenú technológiu prijímania platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a heslá k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanálu spoločnosti.

Možnosti platieb:

 • prevod cez platobnú bránu (platba k nám dorazí ihneď) – ak je integrovaná na webovej lokalite s produktom, o ktorý máte záujem. Platba je možná buď platobnou kartou, alebo online prevodom.
 • bankovým prevodom na č. účtu FIO banka IBAN: SK6283300000002200961278 (1 – 2 dni) Na identifikáciu Vašej platby je potrebné, aby ste uviedli správny variabilný symbol.

5. Dodacie lehoty

Elektronické produkty Vám prídu e-mailom automaticky ihneď po zaplatení resp. po pripísaní platby na účet. Ak by Vám produkty neprišli, neváhajte nás urýchlene kontaktovať.

Objednávky fyzických produktov vybavujeme priebežne, v rámci našich možností, najneskôr však do 14 dní od úhrady objednávky. Vo výnimočných prípadoch, ak by sme neboli schopní tento termín dodržať Vás budeme včas informovať.

6. Spôsob dodania tovaru

Tovar posielame Slovenskou poštou formou listu/balíka. Ak zásielka nepríde do 14 dní od zadania objednávky, neváhajte nás kontaktovať.

Elektronické produkty sú zasielané automaticky e-mailom.

7. Storno podmienky

Ak sa rozhodnete zrušiť účasť na seminári, môžete tak urobiť elektronickou formou na email:
pohodovo@pohodovo.sk. Vždy je potrebné uviesť objektívy dôvod pre zrušenie vašej účasti.

Storno podmienky:

 • 14 a viac dní pred termínom konania seminára Vám vrátime 100% uhradenej sumy
 • v prípade storna 6-14 dní pred termínom konania semináre Vám vrátime 50% uhradenej sumy
 • posledných 5 dní pred konaním seminára vrátenie platby za seminár nie je možné
 • zakúpený vstup je prenosný – ak nemôžete prísť, pošlite namiesto seba niekoho iného. O zmene účastníka nás prosím vopred informujte.

8. Záručná doba a reklamácie

Na všetok predávaný tovar je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov.
Reklamácie sú posudzované individuálne, v prípade problémov či otázok nás kontaktujte e-mailom.

Zodpovedáme za:

 • dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom
 • dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený
 • dodanie tovaru v takom množstve, v akom bol uvedený na objednávke
 • priloženie dokladu

Nenesieme zodpovednosť za:

 • oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (pošta, kuriér)
 • oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • poškodenie zavinené doručovateľom (pošta, kuriér); viditeľne poškodený tovar

Vrátenie tovaru:

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku v lehote 14 dní od prevzatia tovaru alebo odo dňa uzavretia zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči (napr. e-knihy, software a pod.). V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

 • predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale a predaj periodickej tlače
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovo-obrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak zákazník tento obal rozbalil
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom zákazníka a zákazník vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy

Tovar je nutné zaslať na vlastné náklady. Neposielajte dobierkou, nebude prevzatá. Je nevyhnutné kontaktovať nás vopred e-mailom.

Formulár na odstúpenie od zmluvy na stiahnutie:  formát DOC       formát PDF

9. Alternatívne riešenie sporov

Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na pohodovo@pohodovo.sk. ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.

Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

10. Zodpovednosť za obsah webu

Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a služby môžu byť kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmenené.

11. Ochrana osobných údajov

Ochranu vašich súkromných údajov berieme vážne a všetky osobné údaje (emailové adresy a iné) sú spracovávané na základe zákona o ochrane osobných údajov. Robíme všetko pre to, aby sme vami zverené údaje zabezpečili proti manipulácii, strate, zničeniu či zásahu nepovolaných osôb. Na požiadanie sme schopní poskytnúť informácie o tom, aké údaje o vás na našom webe zaznamenávame.

Osobné údaje, ako napríklad meno a email, zaznamenávame len v prípade, že nám ich poskytnete dobrovoľne v rámci registrácie na našom webe, nákupom produktov, súťažou či vyplnením formulára a ankiet. Vaše osobné údaje využívame k tomu, aby sme vás informovali o ponukách či službách, ktoré poskytujeme, prípadne k ďalšej komunikácii v rámci našej obchodnej stratégie. Účasť na informáciách tohto typu je úplne dobrovoľná a ak nemáte záujem o informácie tohto typu, môžete nás kontaktovať a kedykoľvek sa tak z nich odhlásiť. V prípade emailovej komunikácie tak môžete urobiť pomocou tlačidla „Odhlásiť “, ktoré nájdete v pätičke každého nášho emailu.

Pre uľahčenie vašej orientácie a pohybu na našich stránkach využívame ukladanie súborov cookies vo vašom prehliadači.

Kompletné pravidlá ochrany osobných údajov: https://pohodovo.sk/ochrana-osobnych-udajov/

12. Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.11.2016.
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

13. Kontaktné údaje

pohodovo@pohodovo.sk
+421908733691
Pohodovo, o.z.
Kvetná 26
82108 Bratislava
Slovensko
IČO: 50101773
DIČ: 2120234754
IBAN: SK6283300000002200961278

14. Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 02/ 58272 172-3 fax č.: 02/ 58272 170